ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

OHRA Regalanlagen GmbH

1.    Általános feltételek / Alkalmazási terület


1.1.    Üzleti partnereink (a továbbiakban: Ügyfelek) számára kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján nyújtunk szolgáltatásokat. Az áruk megrendelését és/vagy szállítását a beszerzési feltételeink alapján végezzük.

1.2.    Az Ügyfél ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő szerződési feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárultunk. Az Ügyfél eltérő, ellentétes vagy kiegészítő szerződési feltételei csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azokhoz kifejezetten írásban hozzájárultunk. ÁSZF feltételeink akkor is fenntartás nélkül érvényesek, ha az Ügyfél részére az Ügyfél eltérő, ellentétes vagy kiegészítő szerződési feltételeinek tudatában szállítunk.

1.3.    ÁSZF-ünk az ugyanazon Ügyféllel kötött jövőbeni megállapodásokra is vonatkozik, anélkül, hogy erre minden egyes esetben külön hivatkoznunk kellene.

1.4.    Az Ügyféllel egyedileg kötött, külön megállapodások (beleértve a kiegészítő megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat is) minden esetben elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF feltételekkel szemben. Az ilyen megállapodások tartalmi alapját – ellenkező bizonyításig – az írásbeli megállapodás vagy adott esetben írásbeli visszaigazolásunk képezi.

1.5.    Ha a megrendelési dokumentumokhoz bármilyen összeszerelési feltételt csatolunk, akkor az a megállapodás részét képezi.

1.6.    ÁSZF-ünk kizárólag a német polgári törvénykönyv (BGB) 14. szakasza szerinti kereskedőkre, jogi személyekre vagy közjogi különalapokra vonatkozik.

2.    Ajánlatok / Ajánlati dokumentáció / Számítási alap

2.1.    Ajánlataink előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A szerződés érvényességéhez az Ügyfél megrendeléseinek általunk történő írásbeli visszaigazolása szükséges.

2.2.    Az Ügyfelek megrendeléseit négy héten belül tudjuk elfogadni.

2.3.    Az általunk készített illusztrációk, rajzok, számítások és minden egyéb szerzői jogvédelem alá eső dokumentáció tulajdon- és szerzői jogait fenntartjuk. Ez akkor is érvényes, ha a dokumentációt – az okoktól függetlenül – átadjuk az Ügyfél részére. Ezeket kérésre vissza kell szolgáltatni, és azok írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem adhatók át harmadik félnek. Másolatok és kópiák készítése nem megengedett.

2.4.    Az ajánlathoz tartozó dokumentációban szereplő részletektől való kisebb eltérések jogát kifejezetten fenntartjuk, amennyiben azok a megállapodás szerinti szolgáltatás funkcióját tartósan nem befolyásolják.

2.5.    Eltérő rendelkezés hiányában állványainkat az alábbi szabályok és előírások alapján kalkuláljuk:
Eurocode 0., 1., 3., 5., 7. és 8. részei
DIN EN 15512 Helyhez kötött acél tárolórendszerek
DGUV (munkahelyi balesetbiztosításra vonatkozó német szabályozás) Polc 108-007 Tároló létesítmények és eszközök (korábban BGR (munkahelyi biztonsági szabályok) 234)


3.    Ár

3.1.    Áraink gyártelepi árak, és csomagolás nélkül értendők.

3.2.    Fenntartjuk a jogot arra, hogy árainkat megfelelően módosítsuk, ha a szerződés megkötése után olyan költségnövekedés vagy -csökkenés következik be, amelyre nincs ráhatásunk, különösen az anyagköltségek, az alapanyagárak, a beszállítások, a bérek és fizetések, a fuvarozás vagy a közterhek emelkedése miatt. Kérésre az Ügyfél részére bizonyítékot szolgáltatunk a költségek ilyen jellegű változásáról.

3.3.    Eltérő rendelkezés hiányában a törvényes ÁFÁ-t az áraink nem tartalmazzák. A számlázás mindenkori időpontjára vonatkozó, törvényben meghatározott összeget a számlán külön feltüntetjük.

3.4.    Minden vámot, illetéket, adót és egyéb közterhet az Ügyfél visel, még akkor is, ha az Németországon kívül merül fel, hacsak megrendelés visszaigazolásunkban e feltétel másként nem szerepel.

3.5.    Az árfolyam-ingadozások teljes mértékben az Ügyfelet terhelik, az euróban megállapított árakat az ügyfeleink pénzneméhez viszonyított árfolyam-ingadozások nem befolyásolják.


4.    Fizetési feltételek / Beszámítás

4.1.    Az áruk és kiegészítő szolgáltatások kifizetését a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül kell teljesíteni, hacsak másként nem állapodtunk meg.

4.2.    Amennyiben a szerződés megkötése után olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek legjobb megítélésünk szerint okot adnak arra, hogy kételkedjünk az Ügyfél hitelképességében, ilyenek lehetnek például a fizetésképtelenségi eljárás indítása, a kifizetés várható felfüggesztésére utaló jelek (fizetési feltételek be nem tartása stb.), követeléseink az elfogadott vagy jóváírt váltók futamidejétől, illetve adott esetben a megadott fizetési határidőtől függetlenül azonnal esedékessé válnak. Ebben az esetben jogosultak vagyunk arra is, hogy a még hátralévő szállításokat csak előleg vagy kaució ellenében teljesítsük.

4.3.    Minden kifizetést euróban kell teljesíteni. Amennyiben az ajánlatunkban szereplő árak eltérő pénznemekben szerepelnek, a fizetéskor a Frankfurt am Main-i devizaváltó központ hivatalos euro-árfolyamát (12 óra CET) kell alapul venni arra a napra vonatkozóan, amikor az írásbeli megrendelés visszaigazolást kiadtuk.

4.4.    Váltóval vagy csekkel történő fizetés csak a mi hozzájárulásunkkal lehetséges. Amennyiben váltóval vagy csekkel történő fizetésben állapodunk meg, a váltót vagy csekket csak feltételes fizetésként fogadjuk el; a váltóköltségeket és kiadásokat, valamint a kifizetés időben történő bemutatásának és vitatásának kockázatát az Ügyfél viseli.

4.5.    Késedelmes fizetés esetén – egyéb jogaink fenntartása mellett – jogosultak vagyunk a már megrendelt szállításokat vagy a már elfogadott munkákat mindaddig visszatartani, amíg az összes követelést teljes egészében ki nem egyenlítették.

4.6.    Az Ügyfél csak írásbeli hozzájárulásunkat követően, illetve jogerősen megállapított vagy nem vitatott követelések esetén jogosult követeléseinket beszámítani. Ezen túlmenően visszatartási jogokat csak annyiban jogosult gyakorolni, amennyiben ellenkövetelése ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

4.7.    Részszállítások vállalása esetén az Ügyfél köteles kérésre a teljes szállításhoz viszonyított részszállítás értékének megfelelő összegű részletfizetést teljesíteni.


5.    Szállítási határidő / Késedelem / Felelősség

5.1.    Amennyiben szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségessé válik az Ügyfél közreműködésének igénybevétele, például hatósági engedélyek beszerzéséhez, rajz kiadásához stb. az általunk meghatározott szállítási határidők csak akkor kezdődnek, ha az Ügyfél minden kötelezettségét és feladatát megfelelően teljesítette.

5.2.    Amennyiben az Ügyfél az árut/szolgáltatást késedelmesen veszi át, vagy együttműködési kötelezettségét megszegi, az esetben jogosultak vagyunk a nekünk okozott kár megtérítését követelni, beleértve az esetleges többletköltségeket is. Amennyiben speciális szolgáltatásokra van szükség, azokat az Ügyfél felé a munkaidő-nyilvántartás szerint számoljuk fel. Fenntartjuk magunknak a további követelések érvényesítésének jogát. Az Ügyfél köteles a már leszállított árut a teljes szolgáltatás általunk történő teljesítéséig saját költségén és kockázatára az átvételi késedelem és a fennálló együttműködési kötelezettség megszegésének idejére ideiglenesen tárolni.

5.3.    Amennyiben a megrendelési dokumentációban a szállítási határidők hozzávetőleges határidőkként vannak megadva, jogosultak vagyunk a megadott időpontokat legfeljebb két héttel túllépni. Amennyiben ezzel a jogunkkal élünk, ezt a lehető legkorábban jelezzük. Minden későbbi szerződéses határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

5.4.    Szállítási határidőink nem veszik figyelembe a határokon átnyúló szállítások és kézbesítések során előforduló késedelmet. Ha a határátkelőhelyen késedelem lép fel (például a vámáru-nyilatkozatok és vámkezelés, a vámáru-nyilatkozatok és vámkezelés miatti forgalmi dugók vagy sorban állás, határzár vagy hasonló okok miatt), ezek a késedelmek az Ügyfelet terhelik, és a szállítási határidők ennek megfelelően hosszabbodnak.

5.5.    Az esetleges akadályoztatások, különösen a vis maior események feljogosítanak bennünket arra, hogy a szállítást az akadályoztatás időtartamára elhalasszuk. Vis maiornak minősülnek a kereskedelmi viták, mozgósítás, háború, embargó, import- és exporttilalom, nyersanyag- és energiahiány, tűzvész, forgalmi akadályok, rossz időjárási körülmények (például szereléskor) és egyéb, a mi felelősségi körünkön kívül eső körülmények. E tekintetben nem számít, hogy ez a mi telephelyünkön, egy korábbi szállító vagy alvállalkozó telephelyén következik be.

5.6.    Amennyiben a szállítás során bizonyítani tudjuk, hogy beszállítóink gondos kiválasztása és a szükséges szerződések észszerű feltételekkel történő megkötése ellenére nem kaptuk meg időben a szállítmányt beszállítóinktól, a szállítási határidő a késedelem azon időtartamával meghosszabbodik, amelyet az okozott, hogy beszállítóink nem szállították időben az árut.

5.7.    Amennyiben a szállítás az 5.3. és 5.6. pontban leírt események miatt lehetetlenné válik, vagy ha az átmeneti akadály miatt a szolgáltatásnyújtás négy hétnél hosszabb ideig tart, jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni. A négyhetes időszak letelte után az Ügyfél jogosult nyilatkozatot kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy elállunk-e a szerződéstől vagy észszerű határidőn belül teljesíteni kívánjuk a szolgáltatást. Ha észszerű időn belül nem válaszolunk, az Ügyfél jogosult a törvényes jogait gyakorolni.

5.8.    A késedelemért való felelősséget a 10. pont szabályozza.

5.9.    Az általunk külföldre történő szállítás esetén megszerezzük a szükséges kiviteli engedélyeket, igazolványokat vagy jóváhagyásokat. Jogunk van kártérítés nélkül részben vagy egészben elállni a szerződéstől, ha a szükséges kiviteli engedélyeket, jóváhagyásokat, vámkezelést vagy hozzájárulásokat a hatóságok nem vagy nem észszerű határidőn belül adják ki.

5.10.    Előzetes megállapodás nélkül nem vagyunk kötelesek az 5.9. pont alapján tanúsítványokat vagy dokumentumokat beszerezni a behozatalhoz szükséges engedélyek, jogosítványok és egyéb formalitások megszerzése vagy a vámkezelés megszervezése érdekében.

5.11.    Külön megállapodás hiányában nem vagyunk kötelesek betartani a Németországon kívül előírt súly- és méréstechnikai, csomagolási, címkézési és jelölési előírásokat.

5.12.    Külön megállapodás nélkül nem vagyunk kötelesek az árukat biztosítani.


6.    Szállítás / Csomagolás

6.1.    Ha a szállítást mi végezzük, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában nincs erre vonatkozó külön megállapodás, a szállítási módot szabadon választhatjuk meg. Az Ügyfél által igényelt szállítási móddal vagy a gyorsított szállítással kapcsolatos esetleges többletköltségeket az Ügyfél viseli, még akkor is, ha a fuvardíjakat mi vállaljuk.

6.2.    A szerződéstől való elállás esetén, amennyiben a szerződéses jogviszony megszűnése az Ügyfélnek felróható okból következik be, az Ügyfél köteles az általunk szállított árut Kerpenben található telephelyünkre visszaküldeni.


6.3.    Ha az Ügyfél vissza kívánja küldeni az általunk használt szállítási és külső csomagolást, akkor azt a Kerpenben található telephelyünkre, rendes munkaidőben köteles megtenni. A visszaküldött szállítási és külső csomagolást csak akkor fogadjuk el, ha az mentes az idegen anyagoktól (nem a szállított áruból származó anyagoktól), és különböző csomagolóanyag-típusok szerint szétválogatott formában áll rendelkezésre. Ha az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az ebből eredő további költségeinket saját maga viselni.

7.    Szállítás/átvétel és kockázat átszállása


7.1.    Az áru átadásakor a jármű kirakodását az Ügyfél végzi.

7.2.    Amennyiben az Ügyfél maga veszi át az árut, csak olyan teherautók vagy konténerek használhatók, amelyek oldalról targoncával rakodhatók. Ha egyszerre több gyűjtőjármű érkezik, akkor ezeket egymás után kell kiszolgálni.

7.3.    Amennyiben az árukat mi szállítjuk, és azokat az Ügyfél szereli össze és/vagy szereli be, a kockázat a megrendelés visszaigazolásban megadott helyen történő rendelkezésre bocsátással száll át az Ügyfélre. Ugyanez vonatkozik a részszállításokra is.

7.4.    Amennyiben az áru leszállítása vagy szállítása olyan okból késik, amelyért az Ügyfél felelős, a megsemmisülés vagy károsodás kockázata, különösen a hosszú távú tárolás miatti felületi minőségromlás veszélye a leszállításra vagy elszállításra való készenlétről szóló értesítéssel az Ügyfélre száll át.


8.    Hibabejelentés

8.1.    Az Ügyfélnek a hibákkal kapcsolatos jogainak feltétele, hogy az Ügyfél a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 377. szakasza szerinti vizsgálati és értesítési kötelezettségének eleget tegyen.

8.2.    Az áru elszállításakor az Ügyfél köteles minden sérülést vagy kifogást is bejelenteni és azokat a felelős szállítmányozóval vagy fuvarozóval megerősíttetni.


9.    Hibákkal kapcsolatos igények

9.1.    A terhelhetőségre vonatkozó adatok csak az általunk vagy az utasításainknak megfelelően történő összeszerelés esetén érvényesek. Ha az összeszerelést az Ügyfél végzi, és az nem az összeszerelési utasításoknak megfelelően történik, akkor a megadott terhekre nem vállalhatunk garanciát, kivéve, ha az eltérés nem befolyásolja a terheket. Ha a javításhoz/rendszer utólagos felszereléséhez nem eredeti OHRA-alkatrészeket használnak fel, akkor a termékfelelősség teljes mértékben érvényét veszti a felhasznált polcrendszerre vonatkozóan. Ez vonatkozik a terhelhetőségre vonatkozó adatokra is.

9.2.    Amennyiben az általunk szállított áruk vagy az általunk elvégzett munkák hibásak/hiányosak, az Ügyfél igényei kezdetben csak az utólagos teljesítésre korlátozódnak. Az utólagos teljesítés saját belátásunk szerint vagy a hiba elhárítását, vagy egy új szállítást foglal magába. Amennyiben az utólagos javítás sikertelen, az Ügyfél saját belátása szerint csökkentheti a munkadíjat, vagy a jogszabályi előfeltételek fennállása esetén elállhat a szerződéstől, ha nem építési munka a hibás teljesítésre vállalt garancia tárgya.

9.3.    Amennyiben az Ügyfél hibák miatt kártérítési igényt érvényesít,
– a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartozunk felelősséggel, ha a kártérítési igények szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapulnak részünkről vagy a közreműködőink részéről;
– a törvényi rendelkezések szerint tartozunk felelősséggel, ha hanyagságból alapvető szerződéses kötelezettséget sértettünk meg; ilyen esetben, ha nem szándékos szerződésszegést követtünk el, felelősségünk a jellemzően előrelátható módon bekövetkező kárra korlátozódik.
Az élet, a testi épség és az egészség sérülésével kapcsolatos vétkességből eredő felelősséget, valamint a kötelező termékfelelősséget ez nem érinti.
A jelen 9.3. pontban foglalt felelősségkorlátozások abban az esetben is érvényesek, ha a kötelezettségek megszegése olyan személyek által vagy nevében történik, akikért a törvényi rendelkezések értelmében mi vagyunk felelősek. Nem vonatkoznak arra az esetre, ha csalárd módon eltitkoltunk egy hibát, vagy ha garantáltuk az áru minőségét.
9.4.    A hibaigények érvényesítésének elévülési ideje a következő:
– amennyiben az általunk nyújtandó szolgáltatás valamely építmény gyártásából vagy biztosításából, vagy olyan tétel biztosításából áll, amelyet rendeltetése szerint építményekhez használnak, és amely az építmény hibáját okozta, öt év;
– amennyiben az Ügyfél hibaigénye szándékos vagy súlyos gondatlanságot, illetve az élet, a testi épség és az egészség sérülését, valamint a termékfelelősségről szóló törvény, és a BGB 438. § 1. (1) és 3. bekezdése, 444. §-a és 445b §-a szerinti igényeket foglal magába, a vonatkozó elévülési idő; és
– minden egyéb esetben: 12 hónap.
A fenti elévülési határidők a vevő szerződéses és szerződésen kívüli, hibával kapcsolatos kárigényeire is vonatkoznak, kivéve, ha a rendes törvényes elévülési idő (BGB 195. § és 199. §) alkalmazása az egyedi esetben rövidebb elévülési időt eredményezne.


9.5.    A kisebb hibák nem jogosítanak a kifizetés visszatartására.

9.6.    Az utólagos teljesítés nem foglalja magába sem a hibás tétel leszerelését, sem az újbóli beszerelést, ha eredetileg nem voltunk kötelesek a beszerelést elvégezni.

9.7.    Az ellenőrzéshez és az utólagos teljesítéshez szükséges költségeket, különösen a szállítási, útvonal-, munka- és anyagköltségeket, valamint az esetleges bontási és szerelési költségeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően mi viseljük vagy térítjük meg, ha tényleges hiba áll fenn. Ellenkező esetben jogosultak vagyunk az Ügyfél részéről a hiba elhárításának indokolatlan követeléséből eredő költségek (különösen az ellenőrzési és szállítási költségek) megtérítésére, kivéve, ha az Ügyfélnek a hiba hiányáról nem volt tudomása.


10.    A felelősség korlátozása


Amennyiben olyan kártérítési igényt támasztanak velünk szemben, amely nem szavatossági igényt foglal magába,
– a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartozunk felelősséggel, ha a kártérítési igények szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapulnak részünkről vagy a közreműködőink részéről;
– a törvényi rendelkezések szerint tartozunk felelősséggel, amennyiben valamely alapvető szerződéses kötelezettséget gondatlanul megszegtünk (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, és amelynek betartására a szerződő felek rendszeresen számítanak és számíthatnak); ebben az esetben felelősségünk jellemzően az előrelátható módon bekövetkező kárra korlátozódik.
Minden további felelősség – az érvényesített követelés jellegének figyelembevétele nélkül – kizárt. Az élet, a testi épség és az egészség sérülésével kapcsolatos vétkességből eredő felelősséget, valamint a kötelező termékfelelősséget ez nem érinti.
A jelen 10. pontban foglalt felelősségkorlátozások abban az esetben is érvényesek, ha a kötelezettségek megszegése olyan személyek által vagy nevében történik, akikért a törvényi rendelkezések értelmében mi vagyunk felelősek. Nem vonatkoznak arra az esetre, ha csalárd módon eltitkoltunk egy hibát, vagy ha garantáltuk az áru minőségét.


11.    Tulajdonjog fenntartása

11.1.    Az áru mindaddig a mi tulajdonunkban marad, amíg az Ügyfél a részünkre járó összes követelést teljes egészében meg nem téríti. Az egyes fizetési felszólítások aktuális számlákba történő beillesztése vagy a számlaegyenlegekre való hivatkozások és ezek elismerése nem szünteti meg a tulajdonjog fenntartását. Az Ügyfél szerződésellenes magatartása, különösen fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk a leszállított árut észszerű határidő kitűzését követően visszavenni. Az áru visszavétele nem minősül a szerződéstől való elállásnak, kivéve, ha erről kifejezetten írásban nyilatkoztunk. Az adott tétel általunk történő lefoglalása minden esetben a szerződéstől való elállásnak minősül. Az áru visszavételét követően jogosultak vagyunk az áru értékesítésére; az értékesítésből származó bevételt – az értékesítés észszerű költségeivel csökkentve – az Ügyfél kötelezettségeivel szemben kell elszámolni.

11.2.    Az Ügyfél továbbra is jogosult az árukat megfelelő kereskedelmi tevékenység keretében értékesíteni; ez kizárja az Ügyfél általi zálogba adást vagy tulajdonjog biztosítékként történő átruházását. Az Ügyfél az értékesítésből származó, a vevőivel vagy harmadik személyekkel szemben fennálló, a végső számlázott összeggel megegyező valamennyi követelést ránk engedményezi (beleértve az általános forgalmi adót is), függetlenül attól, hogy az áru eladására további feldolgozással vagy anélkül került sor. Az Ügyfél az engedményezést követően is jogosult marad e követelés behajtására. Ez a mi jogosultságunkat e követelés beszedésére nem érinti. Vállaljuk azonban, hogy mindaddig nem hajtjuk be a követelés összegét, amíg az Ügyfél a beszedett bevételből a fizetési kötelezettségének eleget tesz, nem esik fizetési késedelembe, és különösen addig, amíg fizetésképtelenségi vagy végelszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet nem nyújtottak be, és a kifizetések megszüntetése nem lépett hatályba. Amennyiben azonban ez a helyzet áll fenn, akkor megkövetelhetjük az Ügyféltől, hogy az engedményezett követeléseket és azok adósait nyilvánosságra hozza, az azok behajtásához szükséges valamennyi adatot megadjon, a kapcsolódó dokumentációt átadja, és az engedményezésről az adósokat (harmadik személyeket) értesítse.

11.3.    Harmadik fél általi lefoglalás vagy egyéb beavatkozás esetén az Ügyfél köteles bennünket haladéktalanul értesíteni, hogy a német polgári perrendtartás (ZPO) 771. szakasza szerinti keresetet indíthassunk. Amennyiben a harmadik fél nincs abban a helyzetben, hogy a ZPO 771. szakasza szerint a bírósági és peren kívüli költségeket megtérítse, az ebből eredő költségeinkért az Ügyfél felel.

11.4.    Az áruknak az Ügyfél által történő feldolgozása vagy módosítása mindig számunkra történik. Amennyiben az árut más, nem a mi tulajdonunkban lévő tárgyakkal együtt dolgozzák fel, úgy az új tételre a feldolgozás időpontjában az áru értékének (végső számlaösszeg áfával együtt) és a többi feldolgozott tételnek az arányában szerzünk közös tulajdonjogot. Az ilyen feldolgozással létrejövő tételre ugyanazok az elvek vonatkoznak, mint a tulajdonjog fenntartása mellett szállított tételekre. Amennyiben az árukat illetően csak közös tulajdonra vagyunk jogosultak, az új tételben a megfelelő arányban szerzünk közös tulajdoni hányadot.

11.5.    Amennyiben a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru az Ügyfél tulajdonának jelentős részét képezi, az Ügyfél ezennel a tulajdon vagy a tulajdonjogok értékesítéséből származó követeléseket a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk értékének erejéig, minden járulékos joggal és másokkal szembeni rangsorolással ránk engedményezi. Amennyiben az áru egy harmadik személy tulajdonának jelentős részét képezi, az Ügyfél ezennel az áru és a tulajdon összekapcsolásából eredő, harmadik személyekkel szembeni követeléseket az áru értékének (végső számlaösszeg, beleértve az áfát) erejéig, beleértve a járulékos jogokat is, követeléseink biztosítására másokkal szembeni rangsorolással ránk engedményezi.

11.6.    Amennyiben a részünkre nyújtott biztosítékok realizálható összértéke az Ügyféllel szembeni, fennmaradó követeléseink 100%-át nem csupán rövid időre meghaladja, úgy az Ügyfél kérésére kötelesek vagyunk a bennünket megillető, ezt meghaladó összegű biztosítékokat felszabadítani. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztása a mi feladatunk.


12.    Az adatok tárolása


A szerződés megkötésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait elektronikus adatfeldolgozással tároljuk a megrendelések teljesítése és elszámolás céljából.


13.    Záró rendelkezések

13.1.    Amennyiben a fenti rendelkezések valamelyike érvénytelenné válik vagy nem válik a szerződés alkotórészévé, a többi rendelkezést ez nem érinti. Ebben az esetben a felek ezennel vállalják, hogy tárgyalásokat kezdenek azzal a céllal, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan kikötéssel helyettesítsék, amely a felek gazdasági céljának a korábbi rendelkezéssel való megvalósításához a legközelebb áll.

13.2.    A jelen ÁSZF és az Ügyfél és köztünk fennálló teljes szerződéses kapcsolat kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályainak hatálya alá tartozik, az ENSZ 1980. áprilisában kelt nemzetközi adásvételi egyezményének kizárása mellett.

13.3.    Ha a megrendelés visszaigazolásában a felek másként nem rendelkeznek, a teljesítés helye szolgáltatásaink, minden kifizetés és minden átvett váltó esetében a Kerpenben található telephelyünk.

13.4.    A jelen szerződéses jogviszonyból, valamint annak létrejöttéből és érvényességéből eredő valamennyi jogvita (beleértve a váltókkal kapcsolatos pereket is) bírósági tárgyalásának helye Köln, amennyiben az Ügyfél kereskedő, jogi személy vagy közjogi különalap. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Ügyfél vállalkozó (BGB) (német Ptk. 14. §). Azonban jogosultak vagyunk arra, hogy az Ügyfelet saját belátásunk szerint tartózkodási helyén vagy a telephelyén pereljük.

13.5.    A szerződés nyelve a német nyelv. A nyilatkozatok és a kommunikáció német nyelven történik. Azonban saját döntésünk alapján angol nyelven is írhatunk. Ebben az esetben ügyfeleink szintén jogosultak angolul válaszolni.

14.    Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával és az Európai Unióból való kilépéssel (ún. Brexit) kapcsolatos különleges feltételek

14.1.    Ha az Ügyfél tartózkodási helye Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában található, a 13.4. ponttól eltérően a következők érvényesek:


(1) A jelen szerződésből vagy annak érvényességéből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitára a Német Választottbírósági Intézet Bejegyzett Szervezet (e.V.) Választottbírósági Szabályzata az irányadó (DIS - Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) ezáltal kizárva a rendes jogorvoslati lehetőségeket.


(2) A választottbíróság egyetlen választottbíróból áll.


(3) A választottbírósági eljárás helye Köln.


(4) Az eljárás nyelve a német nyelv.


(5) Az ügyben alkalmazandó jog a Németországi Szövetségi Köztársaság joga, az ENSZ 1980. áprilisában kelt nemzetközi adásvételi egyezményének kizárása mellett.


14.2.    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy termékeinkre a 2.5. pont szerinti előírások és szabályok vonatkoznak. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságától eltérő követelmények nem kötelező érvényűek ránk nézve.


14.3.    A felek megállapodnak abban, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépéséből eredő, a szerződéssel kapcsolatos minden költséget, kockázatot és egyéb hátrányt az Ügyfél visel. A feleknek az ügylet alapját képező feltételnek a BGB 313. §-a szerinti megszakadása vagy megszűnése miatt fennálló követeléseit ez nem érinti.

 (Érvényes 2021.01-től)